Stichting Gedragscode Leidinggevenden

Onze gemeente heeft zich recent aangesloten bij de nieuwe Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL). De SGL is in het leven geroepen door de Evangelische Alliantie en heeft een dubbele doelstelling: de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en recht doen en hulp verlenen bij machtsmisbruik.
De stichting wil functioneren als een gezamenlijke voorziening voor kerken, gemeenten en organisaties die hun beleid en werkwijze baseren op de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God. Graag informeren wij u over het waarom en hoe van onze aansluiting bij de SGL.

Platform voor betrouwbaar leiderschap

De SGL wil de aangesloten kerken, gemeenten en organisaties helpen om de betrouwbaarheid van hun leidinggevenden te waarborgen en leiders helpen om zich zo te ontwikkelen dat zij betrouwbare leiders zullen zijn. De gedragscode voor leidinggevenden is daarbij een belangrijk hulpmiddel. De SGL heeft in juni 2006 de definitieve gedragscode voor leidinggevenden in kerken en gemeenten vastgesteld. De gedragsregels gelden vanaf nu voor de leidinggevenden en pastorale medewerkers in onze gemeente, inclusief kringleiders, kinderwerkers en jeugdleiders. Ook helpt de Stichting ons via voorlichting om beleid te ontwikkelen dat de kans op misbruik in vertrouwens- en gezagsrelaties verkleint.

Hulp bij machtsmisbruik

Naast de ontwikkeling van een gedragscode helpt de SGL om recht te doen en hulp te verlenen bij (vermeend) machtsmisbruik. Het gaat daarbij om seksuele intimidatie en seksueel misbruik, machtsmisbruik en financieel misbruik. In de praktijk betekent dit dat u als gemeentelid of deelnemer aan één van onze activiteiten vanaf nu met klachten over machtsmisbruik terecht kunnen bij het landelijke SGL-meldpunt. U kunt dit op werkdagen bereiken van 9.00-17.00 uur via het nummer: 06 – 53464403 (normaal tarief voor bellen naar mobiele telefoon).
U wordt te woord gestaan door een professionele vertrouwenspersoon die verbonden is aan de SGL. Na de telefonische intake is er de mogelijkheid voor een vervolggesprek met een bij de SGL betrokken vertrouwenspersoon, die in het dagelijks leven werkzaam is als hulpverlener. Deze kan u eventueel doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners of advocaten of naar de SGL-klachtencommissie.

Indienen van klachten

Klachten over seksuele intimidatie en/of seksueel misbruik kunt u schriftelijk indienen bij de SGL-klachtencommissie. Deze bestaat uit ervaren juristen en hulpverleners. De SGL kent een strikte scheiding tussen bestuur en klachtencommissie. Namen van betrokken personen of gemeenten komen niet ter kennis van het bestuur. De SGL-vertrouwenspersonen kunnen u de weg wijzen naar de klachtencommissie en informeren over de procedure. Wanneer het gaat om ernstige klachten bevelen wij aan deze voor te leggen aan de SGL-klachtencommissie. U kunt dan rekenen op professionaliteit en onafhankelijkheid.
Uitspraak en advies
De klachtencommissie bepaalt eerst of uw klacht ontvankelijk is d.w.z. aan de formele vereisten voldoet. Is dit het geval, dan wordt de klacht onderzocht waarbij hoor en wederhoor wordt toegepast. Klagers kunnen zich hierbij door een derde laten vergezellen, bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon. Vervolgens komt de commissie tot een uitspraak (wel of niet gegrond) die aan alle betrokkenen wordt toegezonden (klager, betrokken leidinggevende of pastoraal werker, bestuur van onze gemeente). Bij de uitspraak wordt een advies gevoegd aan ons bestuur over de te nemen maatregelen richting de betrokken leidinggevende en (eventueel) de gemeente. Het bestuur rapporteert aan de klachtencommissie welke maatregelen zij heeft genomen. Men kan niet in beroep gaan tegen een uitspraak van de SGL-klachtencommissie. Langslepende procedures worden hierdoor voorkomen.

Bijbelse weg

De SGL wil haar werk doen in de gezindheid van Christus. In conflictsituaties geldt de bijbelse weg die de Heer ons schetst in Mattheüs 18:15-17. Wanneer er onderling geen verzoening mogelijk is, is er vanaf nu de weg naar de SGL-klachtencommissie. Deze hanteert het principe dat op een pastoraal verantwoorde wijze recht gedaan moet worden aan beide partijen. Gezocht wordt naar een uitspraak en advies dat nieuwe perspectieven opent voor alle betrokkenen. De SGL is opgericht als alternatief voor de 'wereldse' rechter. Wanneer een klager verwikkeld is (geweest) in een strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure, wordt de klacht daarom niet in behandeling genomen. Wanneer een dergelijke procedure wordt aangespannen gedurende de klachtbehandeling, wordt de behandeling gestaakt. Klagers behouden natuurlijk altijd het recht om naar de rechter te stappen. Wij hopen van harte dat dit in onze gemeente niet nodig zal zijn.

Contactgegevens

Harmoniegebouw
Uitterhoevestraat 7
7481 DH Haaksbergen
Email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacyverklaring

Het dagelijks woord

03 oktober 2022

Gerealiseerd door Comyoo | creatieve studio